Iskanje

Mateo 1

No ngaran da sa no pinakayakayapoan ni Jesus

(Lucas 3:23-38)

1Niaya o nakatolas a kavoyan sia o pinakayakayapoan ni Jesu Cristo a tayabo ni David a asa ka tayabo ni Abraham.

2Si Abraham o ama ni Isaac as si Isaac o ama ni Jacob. Si Jacob o ama da Juda kanira no kakakteh na sa a mahahakay. 3Si Juda a kakovot ni Tamar am ama da Fares kani Zara. Si Fares o ama ni Esrom as si Esrom o ama ni Aram. 4Si Aram o ama ni Aminadab as si Aminadab o ama ni Naason. Si Naason o ama ni Salmon 5as si Salmon o ama ni Boaz as no ina na am si Rahab. Si Boaz o ama ni Obed as no ina ni Obed am si Ruth. As si Obed o ama ni Jesse 6a iya dana so ama no Patol a si David.

Si David o ama ni Solomon as no ina ni Solomon am no nakakovot ni Urias. 7As si Solomon o ama ni Roboam. Si Roboam o ama ni Abias as si Abias o ama ni Asa. 8Si Asa o ama ni Josafat as si Josafat o ama ni Joram. Si Joram am ama ni Ozias. 9Si Ozias o ama ni Jotam as si Jotam o ama ni Ahaz. Si Ahaz o ama ni Ezekias. 10Si Ezekias o ama ni Manases as si Manases o ama ni Amon. Si Amon o ama ni Josias 11as si Josias o ama ni Jeconias kanira no kakakteh na sa a mahahakay. Nia o tiempo no nakahomis da sira no Babilonia o tawotawo no Israel as kangay da nira a pakovoten do kavahayan da do Babilonia.

12As do nakahap da sirawri a iyangay do Babilonia am mian o anak ni Jeconias a si Salatiel. Si Salatiel o ama ni Zorobabel 13as si Zorobabel o ama ni Abiud. Si Abiud o ama ni Eliakim as si Eliakim o ama ni Azor. 14Si Azor o ama ni Zadoc as si Zadoc o ama ni Akim. Si Akim o ama ni Eliud 15as si Eliud o ama ni Eleazar. Si Eleazar o ama ni Matan as si Matan o ama ni Jacob 16as si Jacob o ama ni Jose a kakovot ni Maria as si Maria aya o ina ni Jesus a tawagan so Mesias anmana Cristo a iya so tinovoy no Dios do tana aya.

17Dawa katorse a ka henerasion a nakayapo di Abraham a manda di David, as alit na am katorse a ka henerasion o nakayapo di David a manda do nakangay daya do Babilonia no Israelita a pakovoten as katorse pa ka henerasion do nakayapo do nakawara da do Babilonia a manda dana do nakawara ni Jesu Cristo.

No nakawara ni Jesus

(Lucas 2:1-7)

18Niaya o napaparin do nakawara na a tawo ni Jesu Cristo. No ina ni Jesus a si Maria am nachitrato do kapaychakovot da kani Jose amna manam pa kano kapaychakovot as kano kapayasa da asa vahay am mian dana o kovoten ni Maria as no kovoten naya am yapo do Masanto a Espirito. 19As si Jose aya a oyod a mapia so dadakay am chinakey nava a ipasnek si Maria do aro a tawo do kapasiay na sia so matalamad a nia so logar a parinyen na, dawa niplano na o kapasiay na sia so oyod a masekreto. 20Amna do kaari na komtokto nia o plano naya am nawara sia o asa ka anghel do tayenep na a makavata sia, “Jose, imo a asa ka tayabo ni David, ichamo moava a kakovoten si Maria, ta no kovoten naya am yapo do Masanto a Espirito, 21as kapayanak na anti so mahakay as ngaranan nio so Jesus, ta iya anti o omlibri so tawotawo na sa do gatogatos da.” 22Do niaya sa a napaparin am nakatongtong o vinata no Dios a pinatoyo na do asa ka profeta a makavata sia,

23“Tiban nio, ta maymanganak anti o asa ka virhen so mahakay as tawagan da anti so Emmanuel,”

a nia so mayinmonmoan so Machichasa diaten o Dios.

24Dawa do nakayokay ni Jose am inanohdan na o niyokoyokoran awri sia no anghel no Dios. Dawa inahap na a kakovoten si Maria. 25Pero tinodo nava si Maria a manda do nakawara ni Jesus. As do nakawara no metdeh aya am ningaranan sia ni Jose so Jesus.

No vayo a Testamento

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 


More Info | Version Index