Iskanje

SAN MATEO 1

Ra' u nunquirob Jesucristo uch

(Lc. 3.23‑38)

1A tan in ts'ibtic techex, quij Mateo, tʌcʌ robob u nunquirob Jesucristo uch. A Jesúso' u ch'ic parar u nunquir David. Bayiri' xan a Jesúso' u ch'ic parar u nunquir Abraham.

2Abraham ra' u tet Isaac. A Isaaco' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar Jacob. A Jacobojo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar u c'aba' Judá. A Jacobojo' ra' u tet. Mʌ' ja wirej, p'eri u tetob yejer yits'inob yejer u sucu'unob. 3A Judájo' yʌn ca'tur u pararob yejer u rac' Tamar. Turiri' ra' u c'aba' Fares. U jer turiri' u parar, Zara u c'aba'. A Fareso' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar, ra' u c'aba' Esrom. A Esromo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar u c'aba' Aram. 4Baxuc xan, quij Mateo, a Aramo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar uch ra' u c'aba' Aminadab. A Aminadabo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Naasón. A Naasóno' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Salmón. 5A Salmónjo' caj u raq'uintaj ra' u c'aba' Rahab. Caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' Rahab yʌn u parar ra' u c'aba' Booz. A Boozo' caj u raq'uintaj ra' u c'aba' Rut. Caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' Rut yʌn u parar ra' u c'aba' Isaí. 6A Isaíajo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar David. A Davido' raji' oc rey u winiquirob israel. Caj u raq'uintaj David u rac' Urías. Caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' David yʌn u parar David ra' u c'aba' Salomón.

7A Salomóno' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Roboam. A Roboamo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Abías. A Abíaso' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Asa. 8A Asajo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Josafat. A Josafato' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Joram. A Joramo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Uzías. 9A Uzíaso' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Jotam. A Jotamo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Acaz. A Acazo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Ezequías. 10A Ezequíaso' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Manasés. A Manaséso' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Amón. A Amóno' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Josías. 11A Josíaso' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Jeconías. A Jeconíaso' yʌn ya'ab u sucu'unob. A Jeconíaso' caj pararnʌjij u rac' tu q'uininin caj bin purbir ich u ru'umin Babilonia u winiquirob israel. Chucbir u winiquirob israel caj bin purbir ich u ru'umin Babilonia.

12Caj ts'oc u purbir u winiquirob israel tu ru'umin Babilonia. Caj pararnʌjij u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Salatiel. A Salatielo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Zorobabel. 13A Zorobabel caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Abiud. A Abiudo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Eliaquim. A Eliaquimo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Azor. 14A Azoro' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Sadoc. A Sadoco' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Aquim. A Aquimo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Eliud. 15A Eliudo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Eleazar. A Eleazaro' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Matán. A Matáno' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' Jacob. 16A Jacobo' caj c'uchij tu q'uinin u pararʌncʌr u rac' yʌn u parar ra' u c'aba' José. José raji' caj u raq'uintaj María. A Maríajo' ra' u c'aba' u nʌ' Jesús. Raji' Jesús a tuchi'ta'b ten C'uj ich yoc'ocab rajen u c'aba' Cristo.

17Mʌ' ja wirej, quij Mateo, yʌn catorce u nunquirob Jesús. Cu yʌnx chun yejer Abraham cʌja'an ich yoc'ocab hasta c'uchij tu q'uinin ti' u rey David. Yʌn u jerob catorce u nunquirob Jesús. Caj quimij u rey David hasta caj bin purbir u winiquirob israel ich u ru'umin Babilonia. Yʌn u jerob catorce u nunquirob Jesucristo caj wʌc'ʌs urob ich u ru'umin Canaán hasta caj rocha'b Jesucristo ten u nʌ'. Mʌ' ja wirej, ra' u q'uinin quir u taquic winic a ti' yʌnob ich yoc'ocab.

Ber caj rocha'b Jesucristo ten u nʌ'

(Lc. 2.1‑7)

18Baxuc a jera' caj rocha'b Jesucristo ten u nʌ' uch. Caj c'ata'b María, u nʌ' Jesús. José caj u c'ata ti' u tet María. Chen caj u toc c'ataj. Mʌ' toy u raq'uintej. Caj yʌnjij u parar María quire' u Taj'or u Pixam C'uj. Raji' caj u ya'araj u yʌntar u parar María. 19Caj yuba yʌn u parar María. A Joséjo' mʌ' u c'at u raq'uintej María quire' tsoy yor a Joséjo'. Chen u c'at u muc u tuchi'tic María, José, soc mʌ' u che'ta'r ten u rac'ob. 20José caj u tucraj ich yor bic cu bin u p'ʌtic María. Caj u wʌyʌc'taj José yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Ara'b ti' ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj:

―Mʌ' ja ch'ic sajaquir ―quij ya'araj ti' José―, quire' a techo' u pararech a nunquir David. Tsoy a ch'ic a raq'uintej María. Yʌn u parar quire' ara'b ti' ten u Taj'or u Pixam C'uj ca' yanac u parar. 21A Maríajo' ―caj u ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj―, bin u ca' pararʌncʌr María xib u parar María.

Caj u toc araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj ti' José:

―Ca' a pʌchej u c'aba' JESÚS ca' bin a pʌchej u c'aba'. Rajen pʌcha'an u c'aba' Jesús, quire' bin u jawsic u si'pir a mac a cu quibic u t'ʌn soc mʌ' u bin ich c'ac'.

22Mʌ' ja wirej, quij Mateo, a C'ujo' caj u toc araj je' u tar Cristoje'. Quire' baxuc caj u tsec'taj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj Isaías uch. Rajen nup' u t'ʌn baje'rere'. Mʌ' ja wirej, tarij Cristo. U'yex ba' caj u ya'araj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch:

23Irej a xquico' ―quij Isaías: Mʌ' toy u ch'a'i' caj yʌnjij u parar ―quij Isaías―. Bin u pachej u c'aba' Emanuel ―quij Isaías.

U c'aba' Emanuel u c'at ya'aric: Ti' yʌn C'uj yejero'on ich yoc'ocab. Baxuc caj u ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj caj u wʌyʌc'taj José.

24Caj ts'oc u wʌyʌc' José. Caj ajij caj u ch'aj u raq'uintej María quire' baxuc caj u ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Rajen caj u ch'aj u raq'uintej José. 25Barej José mʌ' u wenʌn yejer, yiric yʌn u parar María, hasta caj rocha'b u parar C'uj ten u nʌ'. Caj pach u c'aba' JESÚS quire' caj u toc araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj.

A quet u t'ʌno' a ricʼbeno'

© 1978, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index