Iskanje

Mat 1

Juduud al-Masiih

1Dool asaame hana juduud Isa al-Masiih ibn Dawuud ibn Ibraahiim. 2Ibraahiim wilid Ishaakh wa Ishaakh wilid Yaakhuub wa Yaakhuub wilid Yahuuza wa akhwaanah. 3Wa Yahuuza wilid Faaris wa Zarah wa ammuhum hi Taamaar. Wa Faaris wilid Hasruun. Wa Hasruun wilid Raam. 4Wa Raam wilid Aminadaab. Wa Aminadaab wilid Nahchuun. Wa Nahchuun wilid Salmuun. 5Wa Salmuun wilid Bu’aaz wa amm Bu’aaz hi Raahaab. Wa Bu’aaz wilid Ubeed wa amm Ubeed hi Ra’uus. Wa Ubeed wilid Yassa. 6Wa Yassa wilid Dawuud al-Malik.

Wa Dawuud wilid Suleymaan wa amm Suleymaan, awwal hi marit Uriiya. 7Wa Suleymaan wilid Rahab’aam. Wa Rahab’aam wilid Abiiya. Wa Abiiya wilid Asa. 8Wa Asa wilid Yahuuchafat. Wa Yahuuchafat wilid Yuuraam. Wa Yuuraam wilid Uzziiya. 9Wa Uzziiya wilid Yuutaam. Wa Yuutaam wilid Ahaaz. Wa Ahaaz wilid Hizkhiiya. 10Wa Hizkhiiya wilid Manassa. Wa Manassa wilid Amuun. Wa Amuun wilid Yuuchiiya. 11Wa Yuuchiiya wilid Yakuniya wa akhwaanah wa da fi l-zaman al-foogah mamlakat Baabil khalabat al-Yahuud wa waddathum fi daar Baabil.

12Wa ba’ad waddoohum fi Baabil, Yakuniya wilid Chaltiyiil. Wa Chaltiyiil wilid Zarubbaabil. 13Wa Zarubbaabil wilid Abiihuud. Wa Abiihuud wilid Aliyaakhim. Wa Aliyaakhim wilid Azuur. 14Wa Azuur wilid Saduukh. Wa Saduukh wilid Akhiim. Wa Akhiim wilid Aliyuud. 15Wa Aliyuud wilid Ali’aazar. Wa Ali’aazar wilid Mattaan. Wa Mattaan wilid Yaakhuub. 16Wa Yaakhuub wilid Yuusuf wa Yuusuf da bigi raajil hana Mariyam wa Mariyam wildat Isa al-binaaduuh al-Masiih. 17Wa khalaas min Ibraahiim lahaddi Dawuud, hasabo arba’taachar juduud wa min Dawuud lahaddi al-wakit al-waddo foogah al-Yahuud fi Baabil hasabo arba’taachar juduud. Wa min wakit waddo al-Yahuud fi Baabil lahaddi waaluudat al-Masiih hasabo arba’taachar juduud.

Waaluudat al-Masiih

18Wa waaluudat Isa al-Masiih bigat misil ke. Naadum usmah Yuusuf karab raasha le Mariyam amm Isa. Wa gubbaal ma chaalha fi beetah wa la ragad ma’aaha hi bigat khalbaane be gudrat al-Ruuh al-Khudduus. 19Wa Yuusuf raajilha naadum saalih wa ma yidoor yi’ayyibha giddaam al-naas. Wa achaan da, hu chaal niiye yitalligha be l-achiir. 20Wa wakit hu lissaa’ gaa’id yifakkir fi l-kalaam da, waahid min malaa’ikat Allah ja leyah fi hilim wa gaal : Ya Yuusuf wileed Dawuud, ma takhaaf. Chiil Mariyam fi beetak wa khalli tabga martak achaan al-sakhiir al-fi batunha ja be gudrat al-Ruuh al-Khudduus. 21Wa talda wileed wa inta tisammiih Isa* achaan hu bas al-naadum al-yinajji cha’abah min zunuubhum.

22Wa da kula bigi misil ke achaan al-kalaam al-Allah gaalah be khachum al-nabi yitimm. {Al-bineeye al-lissaa’ ma chaafat raajil khalbaane wa talda wileed 23wa binaaduuh Immaanuwiil}. Wa l-usum Immaanuwiil ma’anaatah hu Allah gaa’id ma’aana. 24Wa wakit Yuusuf gamma min al-noom, hu sawwa al-cheyy al-malak Allah gaalah leyah wa chaal martah fi beetah. 25Wa laakin ma limisaaha lahaddi wildat wileed wa sammaah Isa.

Arabe tchadien (alphabet latin)

© 2012 Alliance Biblique du Tchad

More Info | Version Index