Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

Jezik: Agutaynen

Informacije o prevodu

Copyright Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Agutaynen

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.